Adatkezelési tájékoztató

www.bellemedic.hu

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek neve: Dr. Mohos Gábor E.V, Dr. Korponyai Csilla E.V, Platus Kft.
Elérhetősége: www.mohos-plastika.hu, www.bellemedic.hu weboldal elérhetőségei menüpont alatt.
Az adatkezelés célja: egészségügyi szolgáltatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése GDPR. Rendelet 6. cikk (1) b.) , jogi kötelezettség teljesítése GDPR. Rendelet 6. cikk (1) c.)
Az érintett adatok tárolásának időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 30 vagy 50 évig az 1997. évi XLVII. számú egészségügyi törvény rendelkezései szerint, számlák esetében a kiállítástól számított 8 évig
Az érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, TAJ száma, egészségügyi adatai, korábbi leletei, eredményei.
Az érintettek köre: A Bellemedic Klinika egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő páciensek
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai illetve adatfeldolgozói kezelhetik- ide értve a társasággal szerződésben álló szakorvosokat, a személyes adatok, -nem egészségügyi köre- jogi kötelezettség teljesítése (számlázás) miatt átadásra kerülnek a társaság könyvelőjének.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
• az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
• az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
• az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
• az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
• az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
• az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A társaság adatvédelmi tisztviselője.: Dr. Korponyai Csilla
elérhetősége: 06 30 467 45 38
info@bellemedic.hu

Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről bővebb információk a Társaság honlapján és székhelyén elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, és hozzájárulok az adatkezeléshez.
Amennyiben a Társasággal szerződő beteg még nem töltötte be a 16. életévét, így személyes adatai kezeléséhez a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. Mindezekre tekintettel jelen tájékoztató aláírásával a beteg törvényes képviselője kijelentem, hogy hozzájárulok a kiskorú személy társaság által történő személyes adatinak kezeléséhez, melynek célja egészségügyi szolgáltatás nyújtása, jogalapja a szerződés teljesítése, és nyilatkozom, hogy a tájékoztatást az adatkezeléssel kapcsolatban tudomásul veszem.